Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel I. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de website https://www.educ-beurs.be/ wordt verleend onder voorbehoud van aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘voorwaarden’), die People & Places Bvba op elk moment mag wijzigen door rechtstreeks een kennisgeving van de wijziging of een link naar een dergelijke kennisgeving op de website te plaatsen. Kennisgevingen kunnen u ook via e-mail of de post toegestuurd worden.

Deze regels en gedragslijnen worden geacht wezenlijk deel uit te maken van de voorwaarden. U wordt dan ook aangeraden om regelmatig de laatste versie van deze algemene voorwaarden te raadplegen, die steeds beschikbaar is op het adres: https://www.educ-beurs.be/

De website https://www.educ-beurs.be/ kan eventueel andere diensten aanbieden die slechts gebruikt kunnen worden na aanvaarding van specifieke gebruiksvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden omvatten het volledige akkoord tussen u en EDUCbeurs met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website. Ze vernietigen en vervangen alle vroegere of actuele mededelingen en voorstellen in elektronische, mondelinge of schriftelijke vorm tussen u en EDUCbeurs.

Artikel II. Beknopte beschrijving van de diensten aangeboden door https://www.educ-beurs.be/

EDUCbeurs stelt via zijn website een gebruiksvriendelijke en innovatieve tool ter beschikking van u als klant-exposant. Met deze tool kunt u:

vanop afstand de gegevens beheren die op u betrekking hebben en die bestemd zijn voor publicatie;
vanop afstand productbestellingen beheren voor uzelf of uw onderneming in uw hoedanigheid van exposant.

Artikel III. Toegangsregels – vertrouwelijkheid van uw login en wachtwoord

Alleen de exposanten van de EDUCbeurs die hun inschrijving voltooid hebben, hebben toegang tot de webdiensten en mogen deze gebruiken.

Door naar de website van EDUCbeurs te gaan, aanvaardt u exacte, up-to-date en volledige gegevens te verschaffen en deze regelmatig bij te werken.

Om toegang te krijgen tot onze diensten krijgt u een login en wachtwoord.

U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het behoud van het vertrouwelijke karakter van uw login en wachtwoord en voor elk gebruik dat mogelijk van uw account wordt gemaakt aan de hand van uw login en/of wachtwoord.

U verbindt zich er uitdrukkelijk toe om (1) EDUCbeurs op de hoogte te brengen van elk niet-toegestaan gebruik van uw account en/of uw wachtwoord en/of van elke inbreuk op de veiligheid, en (2) ervoor te zorgen dat u op het einde van elke sessie effectief uitlogt van de website.

EDUCbeurs kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade in geval van het niet-nakomen van de verplichtingen van deze paragraaf. De gegevens die al in ons bezit zijn en/of die u ons meedeelt wanneer u zich toegang verschaft tot de dienst zijn onderworpen aan het vertrouwelijkheidscharter, dat beschikbaar is op het adres https://www.educ-beurs.be/juridische-informatie/confidentialiteitsbeleid/.

Artikel IV. Gebruiksvoorwaarden van de website https://www.educ-beurs.be/

EDUCbeurs kan algemene regels en beperkingen opleggen in verband met het gebruik van de dienst. EDUCbeurs behoudt zich het recht voor om de gegevens die voor publicatiedoeleinden verstrekt worden te valideren.

EDUCbeurs mag de account van een exposant schrappen indien zijn inschrijving het volgende jaar niet verlengd wordt.

Artikel V. Opschorting en onderbreking van de toegang tot de website

EDUCbeurs behoudt zich het recht voor om, op gelijk welk ogenblik en om welke reden ook, de toegang tot de volledige of een deel van de website tijdelijk of permanent te wijzigen of onderbreken, zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte moet worden gebracht.

EDUCbeurs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met de wijziging, opschorting of onderbreking van de website.

U erkent dat EDUcbeurs het recht heeft om het toegangsrecht verbonden aan uw account en wachtwoord, om welke reden ook en zonder voorafgaande kennisgeving, volledig of gedeeltelijk te beëindigen en zelfs om uw account en wachtwoord te schrappen, met name indien EDUcbeurs rechtmatig redenen heeft om aan te nemen dat u deze algemene voorwaarden en/of om het even welke geldende wettelijke bepaling geschonden hebt of in strijd ermee gehandeld hebt.

EDUCbeurs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de opzegging van uw toegang tot de website om welke reden ook.

Artikel VI. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, enz. die op de website van EDUcbeurs worden weergegeven, zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.

U mag geen elementen van deze website wijzigen, reproduceren, verkopen of er afgeleide elementen van maken die hier volledig of gedeeltelijk op gebaseerd zijn, tenzij EDUCbeurs daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Tot slot verbindt u zich ertoe om de website op geen enkele manier te wijzigen en geen gewijzigde versies van de website te gebruiken, met name (zonder dat deze opsomming volledig is) om op niet-geoorloofde wijze toegang te krijgen tot de website. Het is verboden om zichzelf toegang te verschaffen tot de website via een andere weg dan de interface die u ter beschikking gesteld wordt door EDUCbeurs.

Artikel VII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door het Belgische recht. Elk geschil valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

Artikel VIII. Geen herroepingsrecht

Bij de aankoop van online toegangstickets voor de EDUCbeurs, kan de koper zich niet op een herroepingsrecht beroepen na de aankoop en aanmaak van zijn toegangsticket, aangezien de aangemaakte streepjescode die recht geeft op toegang tot de beurs niet geannuleerd kan worden.